معرفی

مشخصات فردی

محمود حسینی

نام - نام خانوادگی : محمود   حسینی

پست الکترونیکی : m_hosseini@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی راه و ساختمان
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران- سازه
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران- دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه شریانهای حیاتی پژوهشگاه زلزله

مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه زلزلهعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 15

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

محمود حسینی
محمود حسینی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    دانشیار
^